1 Dr. V.K. Nahar Director 6264917168
2 Mrs Sadhna Pandey Principal 62649-17169
3 Shri P. C. Maloo

Mahamantri, VJV Trust

Member, VJV Education Committee 94252-13001
4 Shri Ajay Singhi

Treasurer, SMC

Member, VJV Education Committee 94252-40300
5 Shri Dilip Chopda (Jain)

Manager, Vivek Mandir HSS Gondia

Member, VJV Education Committee 98236-76684